Algemene voorwaarden

Goeie afspraken, maken goeie vrienden

Op deze pagina kun je de algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden terugvinden. In de sectie “bijkomende voorwaarden” worden specifieke voorwaarden opgelijst, van toepassing op dronevluchten en content creation.

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes opgesteld door en overeenkomsten aangegaan door eyebuzz (ondernemingsnummer 0737.468.234), met maatschappelijke zetel te Namenstraat 1 bus 0302, 8400 Oostende. Hierna genoemd ‘Leverancier’.

1.2. Aankoop- of andere voorwaarden van de ‘Opdrachtgever’ zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de Leverancier aanvaard.

2. Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst tussen de Leverancier en de Opdrachtgever komt tot stand wanneer de Opdrachtgever een opgemaakte offerte aanvaardt door ondertekening, al dan niet digitaal, door elke andere bevestiging door de Opdrachtgever of na het verzoek van de Opdrachtgever om de werkzaamheden te starten. Alle offertes zijn 30 dagen geldig.

3. Inspanningsverbintenis

3.1. De verbintenissen aangegaan door de Leverancier betreffen inspanningsverbintenissen. Termijnen zijn dan ook steeds indicatief.

3.2. Eventuele vertraging in de levering geeft de Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding, noch op ontbinding van de Overeenkomst.

3.3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van informatie, medewerking en input aangaande de door de Leverancier te leveren of geleverde diensten en werken.

4. Beroep op derden

4.1. Voor bepaalde diensten werkt de Leverancier samen met een gespecialiseerde partner. Een beschrijving van de garanties en de aansprakelijkheid van deze partner zijn opvraagbaar.

4.2. Op vraag van de Opdrachtgever kan de Leverancier het ontwikkelen van videomontage overlaten aan een derde partij. De Leverancier kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten die door deze derde partij ontstonden of werden ontwikkeld.

5. Oplevering

De Leverancier levert het beeldmateriaal aan via cloudsoftware. Dit gebeurt in de meest gangbare bestandsformats (JPEG, PNG, PSD, TIFF, MOV.). Het beeldmateriaal blijft minimaal zeven dagen beschikbaar na de upload. Een uitzondering betreft de gemonteerde videofilmpjes. Dergelijk materiaal wordt door de Leverancier d.m.v. een gegevensdrager bezorgd aan de Opdrachtgever.

6. Aansprakelijkheid

6.1. De Opdrachtgever dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele contractuele verplichtingen te respecteren, en vrijwaart de Leverancier voor alle directe en indirecte schade en kosten veroorzaakt door eventuele inbreuken begaan door de Opdrachtgever, alsook aanspraken van derden. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de Overeenkomst van toepassing.

6.2. Bij misbruik van de diensten door Opdrachtgever of derden, houdt Leverancier zich het recht voor om de toegang tot de diensten tijdelijk dan wel permanent te weigeren aan de Opdrachtgever.

6.3. De Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat de Leverancier enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor schade als rechtstreeks gevolg van opzettelijke en toerekenbare fout van de Leverancier.

6.4. De Leverancier is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de Opdrachtgever zoals onder andere: een verlies aan omzet en winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, verlies aan informatie en gegevens, …. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, gelijk aan het factuurbedrag (uitgezonderd de bedragen gefactureerd aan de Opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht door derden zoals bedoeld in artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden).

6.5. Alle vorderingen die ontstaan in hoofde van de Opdrachtgever tegenover de Leverancier, aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, vervallen drie maanden nadat de betreffende vordering is ontstaan.

7. Overmacht

7.1. De Leverancier is niet aansprakelijk in geval zij door overmacht, of andere omstandigheden buiten haar wil om, wordt verhinderd om de Overeenkomst uit te voeren. Zoals onder meer: onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk, onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van een sociaal mediaplatform, lockdown, …..

8. Intellectuele eigendommen

8.1. Alle rechten op werken ontwikkeld door de Opdrachtgever, voorgaand aan of buiten deze Overeenkomst, blijven eigendom van de Opdrachtgever.

8.2. Alle rechten op werken die door de Leverancier zijn ontwikkeld, voorgaand aan of buiten deze Overeenkomst, blijven ten allen tijde eigendom van de Leverancier.

8.3. De Leverancier verstrekt aan de Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op alle content creation werken die zij in het kader van de Overeenkomst voor de Opdrachtgever heeft ontwikkeld.

8.4. Een niet-particuliere Opdrachtgever kan de intellectuele eigendomsrechten van luchtbeelden overnemen van de Leverancier. Dit gebruiksrecht omvat het recht tot openbaar maken en verveelvoudigen. Bij de berekening van het tarief worden de prijzen van SOFAM gehanteerd.

8.5. Op het einde van de Overeenkomst draagt de Leverancier alle rechten met betrekking tot de werken die de Leverancier specifiek voor de Opdrachtgever ontwikkelde in het kader van content creation over aan deze laatste, de Opdrachtgever verstrekt aan de Leverancier een eeuwigdurende, royalty-vrije licentie aangaande deze werken, de Leverancier het recht om deze werken verder te gebruiken in het kader van de bedrijfsvoering van de Leverancier, alsook voor het leveren van diensten aan huidige en toekomstige klanten van de Leverancier, en dit in de meest ruime zin. Met werken wordt onder andere bedoeld: alle binnen het kader van deze overeenkomst geproduceerde teksten, grafische elementen, foto’s, ontwerpen, logo’s, multimedia, audiovisueel materiaal, “look & feel” van een social media profiel of ander werk, documentatie, flowcharts,…

8.5. Alle intellectuele eigendomsrechten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst m.b.t. dronebeelden ontstaan behoren toe aan de Leverancier. Het Belgisch auteursrecht (wet van 10 en 19 april 2014) is van toepassing op al het beeldmateriaal in het kader van dronevluchten. De Leverancier zal steeds als oorspronkelijke auteur van het werk worden aangeduid.

(8.6. De Leverancier behoudt zich het recht om de intellectuele eigendomsrechten te exploiteren. Dit gebruiksrecht is eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd en overdraagbaar. Bij exploitatie eerbiedigt de Leverancier zowel eventuele intellectuele eigendomsrechten van derden als de privacy rechten.

8.7. Het is de Leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten op het product. De Opdrachtgever mag deze technische maatregelen niet uit het product verwijderen of anderszins ontwijken.

8.8. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om eventuele aanduidingen omtrent de intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het product te verwijderen of te wijzigen.

8.9. Alle inhoud op de website van de Leverancier is onderhevig aan het Belgisch auteursrecht.

8.10. De inhoud van de website van de Leverancier kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde website of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band bestaat tussen de Leverancier en de vreemde website bestaat, noch dat de Leverancier (impliciet) akkoord gaat met de inhoud van deze website.

9. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

9.1. De Opdrachtgever blijft gedurende de uitvoering van de Overeenkomst verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en dient de Leverancier op de hoogte te brengen en te allen tijde te houden van eventuele verplichtingen die een impact kunnen hebben op de dienstverlening van de Leverancier.

9.2. De Leverancier behandelt verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en zal op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

9.3. Indien het resultaat van de diensten die de Leverancier levert aan de Opdrachtgever de mogelijkheid biedt tot het verwerken van persoonsgegevens, dient de Opdrachtgever zich te houden aan de wettelijke bepalingen te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR) en de rechten van personen wiens gegevens worden verwerkt te respecteren.

9.4. De Leverancier verbindt er zich toe om informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt en zij van de Opdrachtgever heeft ontvangen strikt vertrouwelijk te behandelen.

10. Betaling

10.1. Indien de Leverancier zich verbindt tot het leveren van diensten, prestaties of producten kan een voorschot worden gevraagd voor en/of tijdens het project. Het resterende bedrag wordt gefactureerd bij de voltooiing van het project. Concrete bedragen worden vermeld op de offerte.

10.2. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door de Leverancier afzonderlijk worden gefactureerd.

10.3. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Facturen worden elektronisch aan de Opdrachtgever bezorgd.

10.4. Facturen kunnen enkel rechtmatig binnen 10 kalenderdagen na de factuurdatum worden geprotesteerd via e-mail t.a.v. emilie@eyebuzz.be.

10.5. Indien de factuur op de vervaldatum niet is betaald, is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele verwijlinterest verschuldigd aan de interestvoet bepaald in uitvoering van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In dat geval is de Opdrachtgever eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR.

10.6. Indien de Leverancier voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt zullen de kosten die door deze derden worden aangerekend steeds volledig, met een minimale marge van 2,5% aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Leverancier is gerechtigd een (periodiek) voorschot op deze kosten te vragen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren.

10.7. De Leverancier heeft het recht om de Overeenkomst of de volledige samenwerking onmiddellijk te beëindigen zonder enige schadevergoeding te betalen indien de betaalachterstand op een factuur meer dan 30 dagen bedraagt.

10.8.  Onkosten verbonden aan onbetaalde facturen evenals andere inningskosten zijn niet inbegrepen in de forfaitaire schadevergoeding en worden door de Leverancier afzonderlijk aangerekend aan de Opdrachtgever.

10.9. Ten laste van de Opdrachtgever komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Leverancier, als gevolg van de niet nakoming door de klant van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

10.10. In geval van annulatie van de bestelling is de Opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 125 EUR. Dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schadevergoeding te eisen.

10.11. De Leverancier behoudt zich het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de Opdrachtgever.

10.12. Elke Overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd in geval van faillissement van één van de partijen. Reeds gepresteerde diensten blijven echter opeisbaar.

11. Niet-exclusiviteit en niet-afwerving

Het staat de Leverancier vrij om aan concurrenten van de Opdrachtgever diensten te leveren.

12. Promotie/communicatie

De Leverancier heeft het recht om promotie te voeren over de samenwerking met de Opdrachtgever.

13. Nietigheid van een beding

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de algemene voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De contractuele relatie tussen de Leverancier en de Opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Uitsluitend de rechtbanken van West-Vlaanderen zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen partijen.

Drone specifieke algemene voorwaarden

1. Voorafgaand aan de vluchtuitvoering

1.1. Na een verkennend gesprek beoordeelt de Leverancier of en onder welke voorwaarden een vlucht kan worden uitgevoerd op de aangewezen locatie. Sommige locaties vereisen een afwijking of betalende toestemming van de autoriteiten. Ook wanneer de vluchtuitvoering is toegelaten, moet de Opdrachtgever rekening houden met de weersomstandigheden.

1.2. De Opdrachtgever dient de Leverancier vooraf in te lichten als er rekening dient gehouden te worden met bijzonderheden. Dit kan de benodigde tijd zijn om over niet-publiek terrein te reizen om op de aangewezen locatie te komen. Dit kunnen evenzeer omstandigheden zijn die bijzondere (veiligheids-) risico’s meebrengen voor de Leverancier.

1.3. De Leverancier informeert de Opdrachtgever op voorhand zo volledig mogelijk over de maatregelen die op locatie vereist zijn om de vlucht veilig uit te voeren. Indien van toepassing, is het aan de opdrachtgever om vooraf toestemming te vragen aan de eigenaars voor het bewegen over en/of vliegen boven hun onroerend goed.

1.4.  De Opdrachtgever dient de eigenaar of de bewoner van het te fotograferen pand/project te instrueren dat de omgeving netjes en opgeruimd is op de dag van de opnames.

2. De dag van de vluchtuitvoering

2.1. De weersvoorspellingen of omstandigheden kunnen het onmogelijk maken om de vlucht op een veilige manier uit te voeren op het afgesproken tijdstip of de afgesproken dag. In dit geval maakt de Leverancier een nieuwe afspraak zonder extra kosten in rekening te brengen. Enkel de Leverancier kan oordelen of de weersomstandigheden een veilige vlucht mogelijk maken.

2.2. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de Leverancier op het afgesproken tijdstip toegang te geven tot de locatie en indien noodzakelijk, te begeleiden.

2.3. De Leverancier behoudt zich het recht om extra kosten in rekening te brengen als zij niet op het afgesproken tijdstip wordt ontvangen door de Opdrachtgever.

2.4. Extra (parkeer)kosten die gemaakt moeten worden voor verblijf op/bij de aangewezen locatie zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

2.5. De Opdrachtgever dient steeds de aanvullende of afwijkende instructies van de Leverancier op te volgen. De opdrachtgever mag de werkzaamheden van de Leverancier op geen enkele manier bemoeilijken.

2.6. Als de Leverancier door toedoen of nalatigheid van de Opdrachtgever de shoot niet kan uitvoeren dan zal de Leverancier de kosten voor het product in rekening brengen.

2.7. De Leverancier is verzekerd. De Opdrachtgever moet schade veroorzaakt door de drone binnen de 5 dagen melden via emilie@eyebuzz.be. Deze melding dient vergezeld te zijn van een omstandige uitleg en zo veel mogelijk bewijstukken van de schade. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de drone is beperkt tot het bedrag dat op grond van de verzekering wordt uitgekeerd

 

Content creatie specifieke algemene voorwaarden

1.1 Bij een “First Class service” traject dient de Opdrachtgever akkoord te gaan met het delen van de login(s) van zijn social media bedrijfsaccount(s). De Leverancier krijgt de rol van redacteur toegewezen door de Opdrachtgever, dit gebeurt via de Facebook pagina van de Opdrachtgever. Na afloop van de Overeenkomst wordt de Opdrachtgever verplicht om nieuwe wachtwoorden aan te maken.

1.2. De Opdrachtgever behoudt te allen tijde toegang tot zijn social media bedrijfsaccount(s). 

1.3. De Leverancier werkt volgens het principe van organische groei. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van bedrijven of websites die volgers genereren of verkopen. Ook gebruik maken van bot-diensten, waarbij tegen betaling namens de Opdrachtgever likes of geautomatiseerde comments worden geplaatsts op andere accounts, zijn niet toegelaten.

1.4. De Leverancier staat niet in voor betalende advertenties. Betalende advertenties zijn niet inbegrepen in gelijk welk content creatie traject.

1.5. De Leverancier verbindt zich ertoe ondersteuning en advies te geven aan de Opdrachtgever. De Leverancier kan enkel aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de Opdrachtgever voor de bewezen en werkelijk geleden schade die voortvloeit uit een vooraf gesloten Overeenkomst. De eventuele schadevergoeding zal in geen geval groter zijn dan het totaalbedrag der diensten zoals zij werden gefactureerd aan de Opdrachtgever.

Vragen?

Contacteer Emilie.

  emilie@eyebuzz.be